Jaké jsou typy kampaní v Google Ads a kdy je použít

Jaké jsou typy kampaní vGoogle Ads a kdy je použít

V prostředí Google Ads můžeme aktuálně využít 8 typůkampaní, které se dále dělí na další podtypy kampaní.

jednotlivé typy kampaní v Google Ads
Jednotlivé typy kampaní v Google Ads

1.      Kampaň ve Vyhledávací síti

2.      Kampaň Maximální výkon (PerformanceMax)

3.      Kampaň v Obsahové síti

4.      Kampaň v Google Nákupech

5.      Video kampaně

6.      Kampaň na Aplikace

7.      Smart kampaň

8.      Discovery kampaň

Nyní sirozebereme jednotlivé kampaně a řekneme si, k čemu jsou vhodné, kdy jepoužít a jejich další rozdělení.

1.   Kampaň ve Vyhledávací síti

Kampaně vevyhledávací síti na Google Ads jsou jedním znejzákladnějších a nejčastěji používaných typů reklamních kampaní. Tyto kampanějsou určeny pro prezentaci reklamních textů uživatelům, kteří vyhledávajíkonkrétní informace, produkty nebo služby na Google. Reklamy se zobrazujívýhradně na výsledkové stránce vyhledávače Google, což zahrnuje výsledkyvyhledávání a umístění v horní části nebo spodní části stránky.

Podplacenými reklamami se zobrazují další neplacené výsledky ve vyhledávání, ty užvšak placenou kampaní neovlivníte, k tomu slouží SEO.

Reklamy ve vyhledávací síti Google Ads
Reklamy ve vyhledávací síti

Reklamy ve Vyhledávací síti můžeme rozdělit na 2 typy cílení:

1.      Cílení pomocí klíčových slov

Cílení reklam pomocí klíčovýchslov je základním prvkem kampaní ve vyhledávací síti na Google Ads. Toto cíleníumožňuje inzerentům zobrazovat své reklamy uživatelům, kteří vyhledávajíkonkrétní klíčová slova, která souvisejí s jejich produkty nebo službami. Zdejsou některé výhody a nevýhody tohoto typu reklam:

Výhody:

·        Relevantnost: Cílení na klíčová slova umožňujeinzerentům prezentovat své reklamy uživatelům, kteří projevili zájem okonkrétní téma, což zvyšuje pravděpodobnost, že reklamy budou pro cílovouskupinu relevantní a atraktivní.

·        Přesné cílení: Inzerenti mohou pečlivě vybratklíčová slova, která odpovídají jejich podnikání, a tak se zaměřit na konkrétníuživatele, kteří mají potenciál stát se zákazníky.

·        Měřitelnost: Výkon reklam cílených na klíčováslova je snadno měřitelný, což umožňuje inzerentům sledovat úspěšnost kampaní aprovádět případné úpravy na základě dat.

·        Kontrola nákladů: Inzerenti si mohou samistanovit rozpočet pro své kampaně a platí pouze za prokliky na své reklamy.

Nevýhody:

·        Konkurence: Klíčová slova často soutěží sdalšími inzerenty, což může způsobit zvýšení ceny za proklik (CPC) a omezitdosah reklam.

·        Omezený rozsah: Reklamy jsou omezeny na základězvolených klíčových slov, což může omezit možnosti oslovit širší publikum.

·        Správa kampaní: Správa kampaní cílených naklíčová slova může být náročná, zejména pokud inzerent používá velké množstvíklíčových slov.

·        Nutnost optimalizace: Aby byly reklamy úspěšné,je nutné pravidelně optimalizovat klíčová slova, sledovat výkon kampaní aprovádět případné úpravy.

Cílení reklam pomocí klíčovýchslov může být velmi účinným způsobem, jak oslovit relevantní publikum adosáhnout konkrétních cílů. Nicméně vyžaduje pečlivou strategii, sledovánívýkonu a průběžnou optimalizaci pro dosažení co nejlepších výsledků.

2.      Cílení pomocí dynamického cílení na základěvašeho webu – dynamické reklamy ve vyhledávání neboli DSA

Cílení pomocí dynamického cílenína základě vašeho webu (Dynamic Search Ads – DSA) je způsob, jak inzerentimohou zobrazovat reklamy na Google Ads bez potřeby ručního vytváření klíčovýchslov. Tento typ reklam se automaticky generuje na základě obsahu webové stránkyinzerenta. Zde jsou některé výhody a nevýhody DSA reklam:

Výhody:

·        Dynamické cílení: DSA umožňuje inzerentům automatickycílit na relevantní klíčová slova na základě obsahu jejich webu. To znamená, žereklamy se zobrazují uživatelům, kteří hledají slova, která jsou relevantní pronabídku inzerenta.

·        Široké pokrytí: DSA reklamy umožňují pokrýtširší škálu klíčových slov, než by bylo možné ručním výběrem klíčových slov. Tomůže zvýšit dosah reklam a přilákat nové zákazníky.

·        Snadná aktualizace: Reklamy se automatickyaktualizují na základě změn na webu inzerenta, což ušetří čas a úsilí přiručním upravování reklam.

·        Nízká náročnost na údržbu: DSA reklamynevyžadují pravidelnou údržbu a optimalizaci klíčových slov, což umožňujeinzerentům zaměřit se na strategické aspekty kampaní.

Nevýhody:

·        Menší kontrola: DSA reklamy nemají takovouúroveň kontroly jako kampaně s ručně vybranými klíčovými slovy. To může vést kzobrazení reklam pro nežádoucí klíčová slova nebo nepřesné cílení.

·        Omezená personalizace: Reklamy se generují nazákladě obsahu webu, což může omezit možnosti personalizace reklamových zpráv.

·        Závislost na obsahu webu: Efektivita DSA reklamzávisí na kvalitě a obsahu webové stránky inzerenta. Pokud web nemá dostatečněrelevantní obsah, může to ovlivnit účinnost reklam.

·        Nutnost monitorování: I když DSA reklamy jsousnadno nasaditelné, vyžadují stálou pozornost a sledování výkonu, aby bylomožné provádět případné úpravy a optimalizace.

Celkově lze říci, že DSA reklamyjsou užitečným nástrojem pro inzerenty, kteří chtějí efektivně a automatizovaněcílit na relevantní klíčová slova na základě obsahu svého webu. Nicméně jedůležité pečlivě sledovat výkon kampaní a provádět případné úpravy, aby sedosáhlo co nejlepších výsledků.

2.   Kampaň Maximální výkon (Performance Max)

Kampaně Maximální výkon (Performance Max) jsou nový typkampaní v rámci Google Ads, které umožňují inzerentům využívat více formátůreklam a cílit na široké spektrum kanálů. Tyto kampaně jsou vhodné zejména proinzerenty, kteří hledají způsob, jak maximalizovat dosah svých reklam adosáhnout co nejlepšího výkonu.

Výhody:

·        Široký dosah: Kampaně Performance Max umožňujídosáhnout uživatelů na různých zařízeních a kanálech, včetně vyhledávání, Googlenákupů, obsahové sítě, YouTube a Discovery. To umožňuje inzerentům oslovení conejvětšího publika.

·        Více formátů reklam: Tato kampaně umožňujevyužívat různé formáty reklam, jako jsou textové reklamy, obsahové reklamy nebovidea. To zlepšuje možnosti oslovit uživatele různými způsoby.

·        Automatizace: Performance Max kampaně využívají algoritmypro optimalizaci výkonu reklam a automatické přizpůsobení zobrazení reklam podlechování uživatelů.

Nevýhody:

·        Omezená kontrola: S větším automatizovanýmpřístupem k optimalizaci reklam může být omezena kontrola inzerentů nadjednotlivými detaily kampaně.

·        Náročnější nastavení: Kampaně Performance Maxvyžadují detailnější nastavení a přípravu dat, což může být pro některéinzerenty časově náročné.

·        Potřeba důkladného sledování: Ačkoli kampanějsou automatizované, je stále důležité pečlivě sledovat výkon a provádětpřípadné úpravy, aby se dosáhlo nejlepších výsledků.

Kampaně Maximální výkon jsou vhodné pro inzerenty, kteříhledají způsob, jak maximalizovat dosah svých reklam a využít více formátůreklam na různých kanálech. Tyto kampaně mohou být efektivním nástrojem prodosažení vysokého výkonu, ale je důležité pečlivě sledovat jejich výkon aprovádět případné úpravy pro co nejlepší výsledky.

3.    Kampaň vObsahové síti

Obsahové reklamy jsou takové reklamy, které tvoří textspolečně s obrázkem nebo graficky vytvořený banner. Tyto reklamy se zobrazujína Googlu a jeho partnerských webech. Což je skupina více než dvou milionůwebů. Reklamy se zobrazují na základě definovaných témat, umístění, publik čiklíčových slov.

Kampaně Google Ads v obsahové síti
Kampaně Google Ads v obsahové síti

Typy cílení:

·        Cílení na základě klíčových slov: Reklamy sezobrazují na webových stránkách, které obsahují klíčová slova nebo frázespojené s produkty, službami nebo tématy inzerenta.

·        Cílení na základě zájmů a chování uživatelů:Reklamy se zobrazují uživatelům na základě jejich zájmů a online chování, cožumožňuje oslovit relevantní publikum.

·        Cílení na základě umístění: Inzerent může vybratkonkrétní webové stránky nebo kategorie, na kterých chce zobrazovat svéreklamy.

·        Cílení na základě cílových skupin: Reklamy sezobrazují uživatelům, kteří spadají do určitých cílových skupin, jako jsouvěkové skupiny, pohlaví, zájmy atd.

·        Cílení na základě remarketingu: Reklamy sezobrazují uživatelům, kteří již navštívili webovou stránku inzerenta, cožumožňuje oslovit znovu potenciální zákazníky.

·        Cílení na mobilní zařízení: Inzerent může cílitna uživatele, kteří používají mobilní zařízení, a zobrazovat jim relevantníreklamy.

Výhody:

·        Široké dosahy: Obsahová síť má obrovskou škáluwebových stránek, kde je možné zobrazovat reklamy, což umožňuje dosáhnoutvelkého množství uživatelů.

·        Vizuální přitažlivost: Reklamy v obsahovésíti jsou často vizuálně atraktivní a mohou obsahovat obrázky i grafiku, cožpřitahuje pozornost uživatelů.

·        Zvýšení povědomí o značce: Díky rozsáhlémudosahu a atraktivnímu vizuálnímu obsahu umožňují kampaně v Obsahové síti zvýšitpovědomí o značce mezi uživateli.

·        Cílení na základě zájmů: Inzerenti mohou cílitna uživatele na základě jejich zájmů a chování, což umožňuje oslovit relevantnípublikum.

·        Remarketing: Obsahová síť podporuje remarketing,což znamená, že inzerenti mohou oslovit uživatele, kteří již navštívili jejichwebovou stránku, a znovu je oslovením přilákat.

 

Nevýhody:

·        Nižší konverzní míra: V porovnání s kampaněmi veVyhledávací síti je konverzní míra u kampaní v Obsahové síti obvykle nižší, cožmůže znamenat vyšší náklady na konverzi.

·        Nižší úroveň záměru uživatele: Uživatelé, kteříprocházejí webové stránky v Obsahové síti, nemusí mít takový vysoký stupeňzáměru nakoupit nebo vykonat požadovanou akci jako uživatelé ve Vyhledávacísíti.

·        Ad-blockery: Někteří uživatelé používajíad-blockery, které blokují zobrazování reklam, což může omezit dosah kampaně.

·        Nejasnost umístění reklamy: Inzerenti nemajívždy plnou kontrolu nad umístěním reklam na jednotlivých webových stránkách,což může způsobit zobrazení reklamy na stránkách s nízkou relevantností.

·        Nutnost optimalizace: Kampaně v Obsahové sítivyžadují pečlivou optimalizaci a sledování výkonu, aby bylo dosaženo conejlepších výsledků.

Přestože kampaně v Obsahové síti nabízejí široké dosahy avizuální atraktivitu, je důležité pečlivě zvážit cíl kampaně a vhodnost cílenína základě cílové skupiny, aby byly dosaženy optimální výsledky.

4.   Kampaň v Google Nákupech

Díky kampani v Nákupech můžete propagovat vaše produkty ze-shopu na internetu. Můžete si zvýšit své prodeje a přilákat na svůj web novépotenciální zákazníky.

Vytvoření této kampaně je vcelku jednoduché. K vytvořeníNákupů je potřeba mít k dispozici feed a propojení s Merchant Center.

Kampaně v Google nákupech
Kampaně v Google nákupech

Výhody:

·        Zaměřenost na e-commerce: Google Nákupy jsouspeciálně navrženy pro e-commerce platformy a umožňují inzerentům prezentovatsvé produkty na relevantních místech pro uživatele s nákupním zájmem.

·        Vizualizace produktů: Reklamy v Google Nákupechobsahují vizuální obrázky produktů, což pomáhá zvýšit atraktivitu a zájemuživatelů o produkty.

·        Snadná správa produktového katalogu: Inzerentimohou jednoduše synchronizovat svůj produktový katalog s Google Nákupy, cožusnadňuje aktualizaci a správu produktů.

·        Relevantní cílení: Kampaně se zaměřují nauživatele, kteří aktivně vyhledávají produkty, což zvyšuje pravděpodobnost, žereklamy osloví relevantní publikum.

·        Vysoká konverzní míra: Díky přesnému cílení avizuálnímu zobrazení produktů mají kampaně v Google Nákupech obvykle vysokoukonverzní míru.

Nevýhody:

·        Vyšší konkurence: E-commerce inzerenti soutěží opozice pro své produkty v Google Nákupech, což může vést ke zvýšení nákladů naproklik (CPC).

·        Omezené možnosti optimalizace: V porovnání sjinými typy kampaní nemají kampaně v Google Nákupech tolik možností prodetailní optimalizaci.

·        Závislost na kvalitě produktového katalogu:Kvalita a relevanci produktového katalogu mají vliv na to, jaké produkty sezobrazí ve výsledcích vyhledávání.

·        Omezené cílení mimo platformu: Kampaně v GoogleNákupech jsou zaměřeny primárně na uživatele na Google a YouTube platformách,což může omezit dosah na jiné online platformy.

·        Konkurence s organickými výsledky: Produkty vGoogle Nákupech se zobrazují mezi organickými výsledky, což může vést k menšímuproklikovému poměru v případě silné konkurence.

I přesto, že kampaně v Google Nákupech nabízejí mnoho výhodpro e-commerce inzerenty, je důležité pečlivě sledovat výkon kampaní a provádětoptimalizaci, aby byly dosaženy co nejlepší výsledky.

5.   Videokampaně

Chcete zaujmout a mít něco, co konkurence nemá? VyzkoušejteVideokampaně. V dnešní době hrají Videokampaně čím dál větší roli při získávánízákazníků. Tyto reklamy se mohou zobrazovat ve videích na YouTube, na webech aaplikacích partnerů Googlu pro videa. Pomocí Videoreklamy si můžete zvýšitprodej či návštěvnost stránek více, než běžnou obsahovou reklamou. Využít můžetecílení na témata, klíčová slova, demografické údaje a další.

Tato kampaň je vhodná od větších spendů.

Podtypy videokampaní:

·        Vlastní videokampaň: Flexibilní volba provytváření vlastních videoreklam na míru s možností přizpůsobení formátu acílení.

·        Získávání zhlédnutí: Zaměření na získání conejvětšího počtu zhlédnutí videa a posílení povědomí o značce.

·        Efektivní zásah: Optimalizované zobrazeníreklamy, které oslovuje více unikátních uživatelů za nižší cenu.

·        Cílová frekvence: Oslovení stejných uživatelů kopakovanému sledování reklamního videa.

·        Nepřeskočitelná reklama in-stream: Krátké aúčinné nepřeskočitelné reklamy, které představují silný nástroj pro doručovánísdělení.

·        Zvyšování počtu konverzí: Zaměření nanávštěvnost webu, interakci s uživateli nebo další cenné akce.

·        Sekvence reklam: Vytváření výpravných příběhůpomocí sledu videoreklam zobrazovaných v určitém pořadí.

·        Audio reklamy: Využití zvukových reklam koslovení publika při poslechu na YouTube.

6.   Kampaň na Aplikace

Kampaně na Aplikace v Google Ads jsou zaměřené na propagacimobilních aplikací a jejich stahování. Cílem těchto kampaní je přilákat novéuživatele a zvýšit počet instalací mobilní aplikace. Klíčovými prvky těchtokampaní jsou cílení na specifickou cílovou skupinu uživatelů, účtování nazákladě skutečného počtu stažení aplikace a detailní analýza výkonu kampaně.Kampaně na Aplikace v Google Ads jsou vhodné pro vývojáře a majitele mobilníchaplikací, kteří chtějí efektivně propagovat svou aplikaci a získat novéuživatele.

Podtypy kampaní:

·        Instalace aplikace: Tento podtyp kampaně jezaměřen na získání nových uživatelů a nainstalování mobilní aplikace. Jeideální pro vývojáře, kteří chtějí rychle a efektivně propagovat svou aplikacia získat co nejvíce instalací.

·        Interakce s aplikací: Tento podtyp kampaně jevhodný pro majitele aplikací, kteří chtějí angažovat a udržet stávajícíuživatele. Cílem je motivovat uživatele k provedení určitých akcí v aplikaci,například dokončení nákupu nebo dosažení určité úrovně.

·        Předběžná registrace aplikace (pouze Android):Tento podtyp kampaně je určen pro vývojáře, kteří chystají novou aplikaci achtějí získat zájemce a předběžně registrovat uživatele ještě před oficiálnímvydáním aplikace. Je dostupný pouze pro platformu Android.

Každý z těchto podtypů kampaní má své specifické výhody a jevhodný pro jiné cíle a strategie. Instalace aplikace je ideální pro získánínových uživatelů, Interakce s aplikací pomáhá udržet stávající uživateleangažované a zapojené, a Předběžná registrace aplikace je vhodná pro propagacinového produktu před jeho oficiálním vydáním. Je důležité pečlivě vybrat tensprávný podtyp kampaně, který bude nejlépe odpovídat cílům a potřebám vývojářůči majitelů aplikací.

7.   Smart kampaň

Těmto kampaním nebudeme moc věnovat pozornost, jsou tokampaně, kde si téměř vše řídí Google sám a Vy nemáte nad svou kampaní téměřžádnou moc. Tyto kampaně jsou spíše vhodné pro úplné začátečníky, kteří nemajís Google Ads žádné zkušenosti anemají čas na tvorbu a správu kampaně.

8.   Discovery kampaně

Díky kampani Discovery můžete oslovit až 3 miliony uživatelůnapříč kanály Google. Stačí si zvolit základní prvky jako nadpisy, kvalitní apoutavé obrázky nebo logo a vaše reklamy se zobrazí těm správným lidem zapoužití strategie CPA neboli cena za akci.

Reklamy v Discovery kampaních
Reklamy v Discovery kampaních

Funkce:

·        Automatické nabízení cen k dosaženívýkonnostních cílů u médií

·        Poutavé reklamy zobrazené nativně vnejrůznějších službách Google

·        Podpora interakce uživatelů kvalitnějšími arelevantnějšími reklamami

·        Oslovení více zákazníků pomocí jedné kampaně

Pokud potřebujete obnovit kontakt se svými nejlepšímizákazníky nebo chcete oslovit nové potenciální zákazníky ve chvíli, kdy jsouochotni vyzkoušet nové značky nebo chcete podpořit svůj prodej a získat vícekonverzí, vyzkoušejte Discovery kampaň.

Výhody:

·        Rozsáhlé zobrazení: Discovery kampaně umožňujízobrazovat reklamy na různých místech v rámci Google ekosystému, jako jsouGmail, YouTube a Google Discover. Tím se zvyšuje dosah a viditelnost reklamy uširokého publiku.

·        Kreativní možnosti: Discovery reklamy umožňujívyužívat vizuálně atraktivní a kreativní formáty, jako jsou vizuální karty snázvem, popiskem a obrázkem. Toto se může projevit v lepším zapamatování značkya produktu.

·        Cílení na relevantní uživatele: Kampaně mohouvyužívat pokročilé cílení na základě chování uživatelů, zájmů a preference. Tozajišťuje, že reklamy budou zobrazeny relevantním uživatelům, což zvyšujepravděpodobnost kliknutí.

·        Nízké náklady na kliknutí: Díky konkurenčnějšímcenám můžou být discovery kampaně nákladově efektivním způsobem propagace.

·        Možnost zahrnout více produktů nebo služeb: Vrámci jedné kampaně lze propagovat více produktů nebo služeb, což umožňujerozšíření povědomí o celém sortimentu.

 

Nevýhody:

·        Menší kontrola nad umístěním reklam: Discoverykampaně zobrazují reklamy na různých místech v rámci Google ekosystému, cožmůže znamenat menší kontrolu nad umístěním reklam na konkrétních webovýchstránkách.

·        Omezené cílení na klíčová slova: Na rozdíl odkampaní ve vyhledávací síti není možné používat cílení na klíčová slova, cožmůže omezit přesnost cílení na určité uživatele.

·        Potřeba kreativního obsahu: Vzhledem k vizuálnípovaze discovery reklam je potřeba investovat do kvalitního a kreativníhovizuálního obsahu, což může zvýšit náklady na tvorbu reklam.

·        Omezené cílení na konkrétní demografickéskupiny: Discovery kampaně nemusí nabízet takové možnosti cílení na konkrétnídemografické skupiny jako jiné typy kampaní.

·        Nízká konverzní míra: I když discovery kampaněmohou přinést vyšší dosah, konverzní míra nemusí být tak vysoká jako u jinýchtypů kampaní, což může ovlivnit návratnost investice.

Pokud potřebujete pomoc se správou nebo nastavením kampanína Google Ads, neváhejte nás kontaktovat.

Dejte nám vědět na mé emailové adrese info@webmium.cz a rádi se s vámi spojíme, abychomprozkoumali vaše potřeby a vytvořili efektivní strategii pro vaše podnikání.Můžeme společně zvýšit povědomí o vaší značce, zvýšit míru prokliků a dosáhnoutkonverzí, které vám přinesou skutečný úspěch.

Nenechte své kampaně na náhodě, spolupracujte s odborníky,kteří vám pomůžou dosáhnout maximálního potenciálu vašeho podnikání. Těšíme sena případnou spolupráci!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Přejít nahoru