Všeobecné
obchodní podmínky

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Poskytovatel
Webmium je technologická platforma, nástroj a služba spojená s tvorbou a provozováním  webů, eshopů, marketingových kampaní a dalších služeb jejímž vlastníkem či poskytovatelem je:

nexum Trilog a.s. se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle, 140 00
IČ 25148109
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 16731
Telefon: +420 605 99 44 66
E-mail: info@webmium.cz
(dále jen „Nexum“ nebo „Poskytovatel")

Uzavřením smlouvy nebo používáním nástrojů služeb Webmium, vyjadřujete vědomý a explicitní souhlas s následujícími obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“), a to v jejich aktuální verzi.
Tyto Podmínky jsou závaznými smluvními podmínkami mezi společností Nexum a Uživateli. Pokud je písemně mezi uživatelem a společností Nexum dohodnuto jiných Podmínek, řídí se tento vztah dle písemně dohodnutých parametrů v té části Podmínek, kde došlo k úpravě Podmínek.
Společnost Nexum si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky měnit či aktualizovat, a to dle svého uvážení či na základě změn v legislativě a daňových zákonech. Aktuální verze obchodních Podmínek je zveřejněna na stránkách „www.webmium.cz“. Změnu Podmínek je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny Podmínek do 5 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pokud neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.

1.2 Uživatel
Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu na využívání služeb nebo nástrojů Webmium provozovaných a vlastněných společností Nexum.

1.3 Dostupnost služeb
Služby a nástroje Webmium jsou k dispozici fyzickým a právnickým osobám, které jsou způsobilé k uzavírání právních úkonů a v případě fyzických osob jsou tyto osoby starší 18 let.

2 SLUŽBY
2.1 Webové stránky
Webové stránky vytváříme Uživatelům na naší vlastní technologické platformě Webmium nebo s použitím nástroje Webflow či jiného vhodného nástroje. U stránek, které si uživatel vytvořil sám v neplacené verzi nástroje Webmium společnost Nexum nepřejímá žádné záruky za vzhled či obsah takto vytvořených stránek a společnost Nexum si vyhrazuje právo tyto stránky kdykoli smazat, a to i bez udání důvodu a předešlého kontaktování Uživatele (například z důvodu obsahu porušujícího tyto Podmínky či etický kodex společnosti Nexum). Podmínky pro užití placených služeb se řídí aktuálním ceníkem, případně individuálně uzavřenou dohodou mezi uživatelem a společností Nexum. Nedílnou součástí služby je aktualizace nástroje na tvorbu a správu stránek, hosting a poskytování technické podpory Uživateli.

2.2 Eshopy
Eshopy vytváříme a provozujeme Uživatelům na naší vlastní technologické platformě na tvorbu a správu eshopů Webmium. Součástí služby Webmium je navržení informační architektury obchodu, grafiky, počáteční tvorby textů, SEO nastavení, naplnění produkty ve sjednaném rozsahu, napojení na informační systém uživatele a další služby sjednané s Uživatelem.
Uživatel bere na vědomí, že nástroj Webmium eshop je vyvíjen jako platforma pro více uživatelů současně a nejedná se o vývoj technického řešení na zakázku. Uživatel také bere na vědomí technické parametry, kterými technologie Webmium disponuje. Nedílnou součástí služby je pronájem technologie na tvorbu a správu eshopů, hosting a technická podpora technologie.
Uživatel bere na vědomí, že nástroj Webmium eshop není možno hostovat u jiného poskytovatele než u společnosti Nexum. Taktéž není možné eshop přenést nebo kopírovat jednotlivé části technického řešení eshopu.

2.3 SEO a Marketingové Kampaně
Společnost Nexum za účelem maximalizace efektivity využití nástrojů Webmium poskytuje taktéž optimalizaci pro vyhledávače (SEO) a online marketingové kampaně ve spolupráci s externími partnery, primárně se společností Google a Facebook. Vzhledem k závislosti na externích faktorech jako jsou algoritmy partnerů a vzhledem k závislosti na rozhodnutí uživatelů o výši investovaných prostředků společnost Nexum i přes vynaložení maximálního úsilí nemůže garantovat (stejně jako nikdo jiný) výslednou pozici ve vyhledávačích či na sociálních sítích.

2.4 E-maily
Společnost Nexum dále nabízí jako doplňkovou službu provozování e-mailových schránek. Tato služba je poskytována partnery společnosti Nexum. Nexum je zde přeprodávajícím služby a nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou výpadkem poskytovatele. Služby spojené s nastavením e-mailových schránek, jejich propojení mezi jednotlivými zařízeními, transfer dat, atd. Nexum poskytuje pouze v případě, že jsou technicky realizovatelné a na základě předchozí dohody o rozsahu služeb a ceně za služby. Pokud uživatel přestane využívat e-maily od společnosti Nexum, je uživatel povinen do 14 dnů oznámit tuto skutečnost společnosti Nexum. Pokud je Uživatel se zpožděním s úhradou za poskytované e-maily více jak 10 dní, pak si Nexum vyhrazuje právo přestat službu poskytovat a uživatel bere na vědomí, že Nexum má právo nechat schránky smazat bez možnosti jakékoliv náhrady. Uživatel bere na vědomí, že v tomto případě může přijít o data, která byla v e-mailu uložena.

2.5 Domény
2.5.1 Registrace a vlastnictví domény
Společnost Nexum je oficiálním registrátorem domén. Společnost Nexum na žádost uživatele registruje nebo převede pod svou technickou správu doménu Uživatele. Doména stále zůstává ve vlastnictví Uživatele, který s ní může po ukončení využívání služeb nástrojů Webmium libovolně nakládat. Platnost předplatného domény je jeden rok.

2.5.2 Obnovení domény
Společnost Nexum pro své platící uživatele doménu prodlužuje automaticky na základě přijaté platby za doménu nebo na základě přijaté platby za balíček služeb obsahující platbu za nákup domény. Společnost Nexum nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé Uživateli, pokud doméně vypršela platnost a Uživatel v dostatečném předstihu před vypršením doby, na kterou byla doména zaplacena neuhradil platbu na další období. Uživatel potvrzuje, že si je vědom veškerých rizik spojených s expirací domény a prohlašuje, že případnou škodu vzniklou z neuhrazení platby za doménu nebude vymáhat po společnosti Nexum.

2.5.3 Zrušení registrace domény
Objednávku domény není možné po objednání domény zrušit či změnit URL adresu objednané domény. Doména se po uhrazení a registraci stává majetkem Uživatele.

2.5.4 CZ domény
Při registraci, transferu a prodloužení platnosti .CZ domény je nutné souhlasit s pravidly registrace, které vydal správce domény CZ.NIC. Proplacením objednávky souhlasíte s aktuální verzí pravidel.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouva o poskytování služeb mezi společností Nexum a Uživatelem může být uzavřena telefonicky, e-mailem, písemně či online přes administraci stránek přes kontaktní formulář uvedený na stránkách www.webmium.cz. V případě písemné formy vzniká smlouva podpisem obou smluvních stran. V případě telefonické, e-mailové či online formy uzavírání smlouvy vzniká smlouva zasláním potvrzení o uzavření smlouvy Poskytovatelen na e-mail Uživatele. Potvrzení o uzavření smlouvy může být provedeno zaměstnanci společnosti Nexum, případně společnosti Tapiko s.r.o, či jiným smluvním partnerem společnosti Nexum. Potvrzení smlouvy obsahuje rozsah poskytovaných služeb a dohodnutou částku za poskytované služby.  Uživatel je povinen do tří dnů od doručení potvrzení o uzavření smlouvy potvrdit společnosti Nexum, že potvrzení obdržel. Pokud Uživatel nepotvrdí doručení potvrzení o uzavření smlouvy, je společnost Nexum oprávněna přerušit poskytování služeb a/nebo od smlouvy odstoupit.
Na Uživatele, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, se vztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

4 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚHRADA ZA SLUŽBY, VÝPOVĚDNÍ DOBA
4.1 Doba trvání smlouvy, frekvence placení
Smlouva o poskytování služeb spojených s využitím nástrojů Webmium se vždy uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Služby spojené s vytvořením webu, eshopu, kampaní či jiných služeb Uživatel hradí jednorázově na základě potvrzené objednávky ze strany společnosti Nexum.
Pokud je s Uživatelem sjednáno datum specifického spuštění služeb k určitému datu, jsou služby spuštěny v dohodnutém datu, jestliže byly před dohodnutým datem spuštění služby uhrazeny.
Služby spojené s pronájmem technologií a provozováním nástrojů Webmium hradí Uživatel na měsíční bázi. Individuálně lze sjednat jinou frekvenci placení. Uživatel je povinen hradit měsíční platbu dle aktuálního ceníku, a to vždy před začátkem měsíce, na který má být služba poskytována.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit ceník poskytování služeb. Změnu ceníku je Poskytovatel povinen oznámit Uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny ceníku do 5 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy. Pokud neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.
Společnost Nexum má právo jednostranně přerušit poskytování služeb Uživateli, který je ve zpoždění s řádnou a úplnou úhradou služeb více jak 10 dní.
V případě, že se uživatel dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku, je povinen uhradit společnosti Nexum smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.2 Metody platby
Služby společnosti Nexum je možné hradit převodem na účet společnosti Nexum, kreditní kartou nebo službou PayPal. Číslo účtu je vždy uvedeno v informacích o platbě nebo na vystavené zálohové faktuře nebo faktuře. Číslo účtu společnosti Nexum je 3261317309/0800. Uživatel bere na vědomí, že daňový doklad mu bude zaslán elektronicky na jeho e-mailovou adresu maximálně do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém byla přijata úplata. Datem uhrazení se rozumí přijetí odpovídající částky na účet společnosti Nexum.

4.3 Ukončení smlouvy
Uživatel i společnost Nexum mají právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb Webmium s 3 (tří) měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být učiněna písemně nebo e-mailem. V případě písemné výpovědi musí být výpověď doručena na adresu sídla druhé strany. V případě e-mailové výpovědi musí být výpověď  doručena na e-mailovou adresu společnosti Nexum info@webmium.cz a při doručování Uživateli na e-mailovou adresu, kterou uvedl při uzavření smlouvy nebo na jinou adresu, kterou Uživatel užíval při komunikaci se společností Nexum.
Společnost Nexum má právo od smlouvy odstoupit v případě, že Uživatel závažným způsobem poruší povinnosti dle smlouvy. Za závažné porušení povinnosti se považuje zejména prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vůči společnosti Nexum nebo porušení povinností dle čl. 5.
Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné částky, kterou uhradil, a která nebyla vyčerpána. Ukončením smlouvy uživateli nezaniká povinnost uhradit veškeré dlužné částky za využité služby.

5 POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
V následujících odstavcích je definován povolený způsob používání služeb Webmium. Činnosti a aktivity, které jsou v rozporu s těmito odstavci, nebo jsou jiným způsobem nevhodné a zapovězené, jsou porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení služeb Webmium či k odstoupení od smlouvy ze strany Nexumu.

5.1 Obsah, etický kodex
Uživatel služeb Webmium se zavazuje, že nebude prostřednictvím textů, fotografií či obrázků na stránkách či eshopech provozovaných na technologiích Webmium propagovat či šířit informace či ideologie směřující k potlačení práv a svobod člověka, propagující násilí, rasovou či třídní nenávist, pornografii nebo jinak nezákonné materiály.
V případě, že uživatel použije obsah (texty, fotografie, obrázky a další), ke kterým nemá autorská či uživatelská práva, nenese za tento obsah Nexum žádnou odpovědnost. Uživatel užitím služeb Nexum výslovně prohlašuje, že nese výhradní odpovědnost za texty, fotografie a obrázky umístěné na svých webových stránkách či eshopu a prohlašuje, že jejich užitím neporušuje autorská práva třetích stran. Taktéž v  případě, že uživatel zašle společnosti Nexum obsah (texty, fotografie, obrázky a další) pro naplnění svých stránek či eshopů, má se za to, že k tomuto obsahu Uživatel disponuje uživatelskými či autorskými právy.

5.2 Narušení
Uživatel služeb společnosti Nexum nesmí podnikat kroky, které mohou či které by mohly poškodit funkčnost nástrojů Webmium nebo zabezpečení nástrojů Webmium.

6 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Veškeré komponety technologií a nástrojů Webmium (například ochranné známky, autorská díla, zdrojové kódy, texty, fotografie a další) nebo služby dodávané společností Nexum, na které se vztahují ochranná autorská práva, zůstávají vždy a za všech okolností ve vlastnictví společnosti Nexum, leda že by se společnost Nexum dohodla s Uživatelem jinak. Uživatel nesmí kopírovat html kód stránek či eshopů, které jsou vytvořeny v nástrojích Webmium a umístit je na jiný hosting či na jiné úložiště. V případě porušení výše uvedeného má společnost Nexum právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy sto tisíc Korun Českých) za každé jednotlivé porušení výše uvedených práv společnosti Nexum. Vedle smluvní pokuty si společnost Nexum ponechává právo na uplatnění náhrady škody.

7 SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Nexum správcem, kterým je společnost Nexum (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje Uživatel pro všechny údaje: název/jméno a příjmení, IČ/datum narození, sídlo/bydliště, e-mail, telefon, a to po celou dobu deseti (10) let ode dne udělení souhlasu. Uživatel si je vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Uživatel prohlašuje, že všechny jím vyplněné nebo jinak uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení Uživateli  prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy Uživatel přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 10 (deseti) let. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

8. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK
Pokud Uživatel poruší tyto Podmínky nebo jiné své závazky, je společnost Nexum oprávněna uplatnit vůči Uživateli náhradu škody.

9. PŘERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
9.1 Závažné porušení podmínek
Při závažném porušení Podmínek Uživatelem může společnost Nexum omezit nebo zcela zamezit Uživateli využívání služeb nástrojů Webmium. Uživatel nemá při tomto přerušení služeb nárok na jakoukoliv náhradu omezených služeb či finanční kompenzaci a to i v případě, že by následně přestal podmínky porušovat.

10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
Společnost Nexum není odpovědná za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, ke kterým došlo v nepřímé, přímé či náhodné souvislosti s využíváním nástrojů či služeb Webmium. Společnost Nexum není odpovědná ani za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně díky nemožnosti využívat služby Webmium. Využívání služeb Webmium je zcela na uvážení Uživatele a Uživatel na sebe bere veškeré riziko s využíváním služeb. Společnost Nexum nenese žádnou odpovědnost za případné výpadky služby a s nimi spojené náhrady škody, ať je výpadek zapříčiněn chybou na straně Webmium, zaviněním třetí strany nebo jinou okolností (například zásah vyšší moci).

10.1 Třetí strany
Společnost Nexum nenese žádnou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami na nástrojích Webmium.

10.2 Státní správa
Přijímá-li Uživatel prostřednictvím svých stránek či eshopu vytvořených v nástrojích Webmium od svých klientů hotovostní platby či přebírá-li jiné závazky, je plně a výhradně odpovědný za daňové a jiné povinnosti ve vztahu k daňovému úřadu a ostatním příslušným orgánům státní správy.

10.3 Vyloučení záruk
Společnost Nexum nemůže zaručit, že:
      a. Služby budou vždy vyhovovat všem požadavkům Uživatele.
      b. Přesto, že společnost Nexum vždy vyvine maximální úsilí vedoucí k zabezpečení bezporuchového provozu nástrojů Webmium, nemůže zaručit, že může nastat případný výpadek provozu, nebo že všechny funkčnosti softwaru budou vždy bezprostředně opraveny. Společnost Nexum nepřebírá odpovědnost za žádné doporučení ať písemné nebo jakékoli jiné, které Uživatel nástrojů Webmium získává nebo může nabít dojmu, že získává. Společnosti Nexum nevzniká jakýkoli závazek vůči Uživateli nebo třetím osobám spojenými s využívání nástrojů Webmium. Společnost Nexum v souvislosti s využíváním nástrojů Webmium neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu za informace či produkty propagované či nabízené k prodeji v nástrojích Webmium, ani neručí za kvalitu, rychlost doručení a pravdivost informací sdělovanými Uživateli nástrojů Webmium. Uživatel prohlašuje, že si je vědom veškerých technických specifikací nástrojů Webmium.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.
Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Aktualizace 1. 1. 2017

Zaujali jsme vás? 
Máte zájem o bližší
spolupráci?

Ozvěte se nám a vyřešíme co je potřeba

Podpora Přihlášení